ออกแบบเว็บไซต์ตามความ
ต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีิพ
พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ช
เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ตามความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ปรึกษาและให้บริการ
ด้านไอที โซลูชั่น

 E-COMMERCE (ระบบอีคอมเมิร์ช)

E-Commerce  

คือ การดําเนินธรุกิจการค้าหรือการซื้อขายบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถดำเนินการเลือกสินค้า คํานวนเงิน ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยใช้วงเงินในบัตร เครดิต ได้โดยอัตโนมัติผู้ขาย (Business) สามารถนําเสนอสินค้า ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของ ลูกค้า รับเงินชำระสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้าและประสานงานไปยังผู้จัดส่งสินค้า โดยอัตโนมัติกระบวนการดังกลาวจะดำเนินการเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย Internet 

ข้อดี

1.เปิดดําเนินการค้า 24 ชั่วโมง

2.ดําเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทั่วโลก

3.ใช้งบประมาณลงทุนน้อย

4.ตัดปัญหาดานการเดินทาง

5.ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์โดย สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลก 

ข้อเสีย

1.ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

2.ประเทศของผู้ซื้อและผู้ขายจําเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ

3.การดําเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน

4.ผู้ซื้อและผู้ขายจําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีอินเตอร์เนต

ความสัมพันธ์ของระบบการค้าอิเล็กทรอนิค E-Commerce 

การดําเนินการธุระกิจการค้าบนอินเทอร์เนตหรือ E-Commerce จําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการค้าบนอินเทอร์เนตหรือ E-Commerce มีดังนี้