ออกแบบเว็บไซต์ตามความ
ต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีิพ
พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ช
เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ตามความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ปรึกษาและให้บริการ
ด้านไอที โซลูชั่น

 IT SOLUTIONS (ด้านไอที โซลูชั่น)

Provide advice and recommendations useful information (ให้คำปรึกษาและเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์)
ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาระบบและการพัฒนาเว็บไซต์มาจนเชี่ยวชาญ และทีมงานวิจัยและพัฒนาระดับมืออาชีพ ดังนั้นเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

sdlc คือ อะไร?

SDLC เป็นตัวย่อมาจาก Systems Development Life Cycle 
วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (
System development Life Cycle : SDLC)

 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานขององค์กร เราเรียกว่า System development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบในองค์กรเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องทําการติดต่อ กับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่าการทํางานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่นขนาดขององค์กร รายละเอียดการทํางาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน การทํางาน กระบวนการทํางาน

·       วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) หมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทํางานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน

·       การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design) และการนำไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม

ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย

       - การทำความเข้าใจกับปัญหา

       - การรวบรวมข้อมูลn

       - การวิเคราะห์ระบบ

       - การออกแบบระบบ

       - การพัฒนาระบบ และ จัดทำเอกสาร

       - การทดสอบและบำรุงรักษาระบบ

       - การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ

 

ข้อมูลจาก http://namp410.blogspot.com/2010/01/sdlc.html